HalPéntek Halboltok Éttermek Receptek

Nyereményjáték szabályzat


Játékszabályzat a “Halpéntek” című játékhoz

 

1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott Facebook oldalon futó „Halpéntek” című játékra vonatkozik az alábbi feltételekkel.

Szervező hivatalos Facebook oldala: https://www.facebook.com/halpentek.hu

 

2. Kik vehetnek részt a játékban?

 § A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy (a továbbiakban: Játékos), ha valós adatokkal regisztrált Facebook profillal rendelkezik és 18 éven felüli (e kor betöltése alatt kizárólag törvényes képviselővel rendelkező) magánszemély.

 § Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

 § Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

 § A Játékban a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet  dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

 § A Játékban a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

 § A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

 § Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

 § A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 3. A játék időtartama, menete

 A Játék időtartama: 2020. október 16. - 2020.december 8.

 

Bejegyzések megjelenése: minden pénteken az akció végéig

 

Első bejegyzés: 2020. október 16.

Utolsó bejegyzés: 2020.december 4.

 

Nyertesek száma: 8×2, összesen 16 db nyertes

 

A játék menete: 

A játékosok feladata Facebook hozzászólásban választ adni a bejegyzésben feltett kérdésre a bejegyzés megjelenésétől számított 4 napig (keddig).

 

A játék végén a Szervező a választ adók közül véletlenszerű sorsolás keretében kiválasztja a nyerteseket.

 

4. Nyeremények, nyertesek

A Játék végén a nyertesek között játékonként 2 ajándékutalványt sorsolunk ki.

 

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható, csak egy összegben költhető el, részletekben való beváltása nem lehetséges.

 

A sorsolás eredményéről a Szervező Facebook oldalán az adott bejegyzéshez tett hozzászólásban és külön posztban ad hírt, valamint egyéni Facebook üzenetben tudatja nyertesekkel, hogy nyertek. A Szervező a játék posztjában megadott elérhetőségeken várja a nyertesektől elérhetőségeiket, hogy fel tudja velük venni a kapcsolatot.

 

 Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező.

 

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 - a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;

 - az értesítő levélre 7 napon belül nem válaszol;

 - bármely okból nem lehet vele felvenni a kapcsolatot;

 - egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

 - egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

 - jelen részvételi szabályzat bármely további pontját megsérti

 

 5. Nyeremények kézbesítése

 A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel e-mailben, Facebook-üzenetben vagy telefonon egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

 6. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

 7. Adatkezelés és adatvédelem

 7.1 Tájékoztatás

 A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait (név, cím) másik fél részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk (nyereménytárgy postázása).

 7.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám, postacím), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

 A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.

 

 8. Kizárás

 A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

 A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik által a játék során megosztott tartalmak, információk az alábbi kategóriákba sorolhatók:

 Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.

 Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan.

 Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő.

 Jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz.

 A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz.

 Szabadalmi, védjegy-, eredet megjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat sért.

 Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.

 Bevételi adatokat tesz közzé.

 Erőszakos, erőszakot ábrázol.

 Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból, hozzászólását figyelmeztetés nélkül törölje.

 

 9. Vegyes rendelkezések

 A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat egyoldalú módosítására, a játék időtartamának egyoldalú lerövidítésére vagy meghosszabbítására, esetleges megszűntetésére és egyéb változtatásokra.

 A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi Facebook oldalán, ahol a Játék meghirdetésre került. A játékosok felelőssége, hogy nyilvánosan hozzáférhető információk segítségével ezekről a változásokról megfelelően tájékozódjanak.

 A Játékban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz. A Játékosoktól kapott információkat a Lebonyolító kezeli, és nem a Facebook. A rendelkezésére álló adatok arra szolgálnak, hogy a nyereményjáték kapcsán a Lebonyolító fel tudja venni a kapcsolatot a Játékosokkal.