HalPéntek Halboltok Éttermek Receptek

Nyereményjáték szabályzat


Játékszabályzat a “Halpéntek” című játékhoz

 
1. A játék és a szervező


Jelen szabályzat a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott Facebook oldalon futó „Halpéntek” című játékra vonatkozik az alábbi feltételekkel.


Szervező hivatalos Facebook oldala: https://www.facebook.com/halpentek.hu
 
2. Kik vehetnek részt a játékban?


 § A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy (a továbbiakban: Játékos), ha valós adatokkal regisztrált Facebook profillal rendelkezik és 18 éven felüli (e kor betöltése alatt kizárólag törvényes képviselővel rendelkező) magánszemély.
 § Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 § Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
 § A Játékban a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet  dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 § A Játékban a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

 § A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
 § Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
 § A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 
 3. A játék időtartama, menete


 A Játék időtartama: A Játék 2021. május 08-án indul, és határozatlan ideig, azaz megszüntetéséig tart.

Nyertesek száma: játékonként 2 nyertes
 
A játék menete: 
A játékosok feladata Facebook hozzászólásban választ adni a bejegyzésben feltett kérdésre a bejegyzés megjelenésétől számított 1 hétig.
 
A játék végén a Szervező a választ adók közül véletlenszerű sorsolás keretében kiválasztja a nyerteseket.
 
4. Nyeremények, nyertesek


A Játék végén a nyertesek között játékonként 2 ajándékot sorsolunk ki.
 
A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.  A sorsolás eredményéről a Szervező Facebook oldalán az adott bejegyzéshez tett hozzászólásban és külön posztban ad hírt, valamint egyéni Facebook üzenetben tudatja nyertesekkel, hogy nyertek. A Szervező a játék posztjában megadott elérhetőségeken várja a nyertesektől elérhetőségeiket, hogy fel tudja velük venni a kapcsolatot.
 

 Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező.
 
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 

 
 5. Nyeremények kézbesítése


 A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel e-mailben, Facebook-üzenetben vagy telefonon egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
 
 6. A Szervező felelőssége


A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
 
 7. Adatkezelés és adatvédelem


 7.1 Tájékoztatás

 

 A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait (név, cím) másik fél részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk (nyereménytárgy postázása).


 7.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám, postacím), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.  A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.
 
 8. Kizárás


 A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.  A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik által a játék során megosztott tartalmak, információk az alábbi kategóriákba sorolhatók:  Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.  Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan.  Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő. Jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz.  A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz.  Szabadalmi, védjegy-, eredet megjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat sért.  Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.  Bevételi adatokat tesz közzé.  Erőszakos, erőszakot ábrázol.  Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból, hozzászólását figyelmeztetés nélkül törölje.

 
 9. Vegyes rendelkezések


 A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat egyoldalú módosítására, a játék időtartamának egyoldalú lerövidítésére vagy meghosszabbítására, esetleges megszűntetésére és egyéb változtatásokra.  A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi Facebook oldalán, ahol a Játék meghirdetésre került. A játékosok felelőssége, hogy nyilvánosan hozzáférhető információk segítségével ezekről a változásokról megfelelően tájékozódjanak.  A Játékban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyja jóvá,
nem végzi, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz. A Játékosoktól kapott információkat a Lebonyolító kezeli, és nem a Facebook. A rendelkezésére álló adatok arra szolgálnak, hogy a nyereményjáték kapcsán a Lebonyolító fel tudja venni a kapcsolatot a Játékosokkal.